Roullierkoncernen har funnits i över 60 år och har idag verksamhet i  131 länder vilket innebär att det finns en stor mängd internationell forskning och försök på våra produkter. Dessa har vi nu kompletterat med svenska oberoende försök där vi kan se att resultaten ligger i linje med de internationella försöken.

Nedan har vi samlat de svenska försöken och ett axplock av internationella försök. Besök även gärna vårt Amerikanska systerbolags försöksdatabas där de samlat mångåriga försöksresultat i en lättsökt databas fördelat på produkter och grödor.

 

Potatis

Physiolith och Fertiactyl Starter i potatisförsök hos Hushållningssällskapet i Halland 2017 – 2019

Syfte: Syftet med försöket är att undersöka biostimuleringens effekt på skörd och kvalitet i potatis

Bakgrund: Försöket utfördes på Lilla Böslid av Hushållningssällskapet i Halland (HS). Sorterna som provades var matpotatissorterna Melody och Belana. Alla gödslingar och behandlingar följer HS rekommendationer.

Resultat: Visade en på en betydande skördeökning, upp till 13 % jämfört med konventionell standardgödsling. Lönsamheten i odlingen ökar med 7.000 kr/ha. Efter lagring ser vi att knölfördelningen blir bättre med hela skördeökningen i intervallet 40-60 mm samt en tendens till bättre skalfinish både 2017, 2018 och 2019.

 

 

Höstraps

Granulerad biostimulering i höstrapsförsök hos AgroLab 2017-2019

Syfte: Syftet med försöket var att undersöka biostimuleringens påverkan på hösttillväxten i höstraps.

Bakgrund: Försök lades i Skåne och Östergötland 2017, 2018 och 2019 där både Pinkstart och Duofertil provades mot traditionell N och NPK gödsling på hösten.

Resultat: Hösttillväxten ökade med 25% i snitt över 3 år. Skörden ökade med 8% och lönsamheten med 500 kr/ha.

 

 

 

Fertileader Gold i höstraps från Frankrike 2004-2013

Syfte: Syftet med försöket var att undersöka biostimuleringens effekt på blomning, inlagring i fröet och skörden.

Bakgrund: Mellan åren 2004 och 2013 genomfördes 450 försök i Frankrike med Fertileader Gold på våren.

Resultat:  Behandlingen gav i genomsnitt en skördeökning på 10% eller 370 kg/ha, vilket ger en ökad lönsamhet med 210 kr/ha

 

 

 

Höstvete

Starter i höstvete i Östergötland och Skåne

Syfte: Syftet med försöket var att undersöka biostimuleringens effekt på tunna höstvetebestånd

Bakgrund: Försöken genomfördes i Hushållningssällskapets regi på sorterna Torp och Mariboss i Östergötland och Skåne

Resultat: Skördeökningen blev mer än 1365 kg vilket motsvarar en lönsamhet på 1512 kr/ha

 

 

Fertileader Vital i höstvete från Frankrike

 

Syfte: Syftet med försöket var att undersöka biostimuleringens effekt på skörden genom en ökad inlagring i kärnan.

Bakgrund: Mellan åren 2009-2011 genomfördes 47 försök i Frankrike med Fertileader Vital i höstvete.

Resultat: Skördeökningen blev 510 kg/ha i genomsnitt, vilket gav en ökad lönsamhet med ca 200 kr/ha.

 

 

Vall

Sulfammo i svavelgödslingsförsök från Hushållningsällskapet. 

Syfte: Syftet med försöket var att undersöka olika effekter av svavelgödslingsstrategier

Bakgrund: Försöksserie på 3 olika platser med 7 olika försöksled med 3 skördar. 2-årigt försök

Resultat: I snitt på alla 3 försöksplatser och alla 3 skördar gav Sulfammo (led 7) högst totalskörd med bibehållen näringsmässig kvalitet (energi och protein) och ett netto på 761 kr/ha jämfört med en traditionell gödslingsstrategi (led 6).

 

 

Majs

Fertactyl Starter i majs – Hushållningssällskapet Kalmar 2018-2019

 

Syfte: Syftet med försöket var att undersöka biostimuleringens effekt på skörd av helsädesensilage.

Bakgrund: Majsen gödslades enligt HS rekommendationer och ett led behandlades med Fertiactyl Starter.

Resultat: Skördeökningen blev 2700 kg helsäd per hektar (980kg ts/ha). Lönsamheten ökade med 560 kr/ha för en behandling.

 

 

Ekologiskt Maltkorn

Physiolith Bio har testats i ekologisk odling av Hushållningssällskapet i Halland 2019
Syfte: Syftet med försöket var att undersöka biostimuleringens effekt på skörd och kvalitet i ekologiskt maltkorn.

Bakgrund: Försöket utfördes 2019 på Tjärby Gästgivargård av Hushållningssälskapet i Halland (HS). Alla gödslingar och behandlingar följer lantbrukarens normala åtgärder.

Resultat: Visade en skördeökning på 8% med en lönsamhetsökning på nästan 500 kr/ha.